Informatie

Deze site is gemaakt voor bewoners van de 29 appartementencomplexen aan de Arubalaan, Bonairelaan, Curacaolaan, Surinamelaan en Kapelweg.

Burendag

De foto's van Burendag 2015 staan online!

WhatsApp buurtpreventie groep

Aanmelden kan via WABP.nl of WhatsApp.com.

Facebook groep

Wordt lid van de Facebook-groep "Klein Zwitserland"

Nextdoor groep

Er is ook een Nextdoor groep "Berg Zuid"

Buurtkrant Berg Zuid
Editie 1 2016
Editie 2 2016

Donderdag koffieochtend

Buurvrouw Irene Peeters en Jan-Rienk Heuving van Welzin organiseren elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloop koffieochtend in het clubgebouw van de Dahliavereniging. De inloop is gratis, koffie en thee kosten € 0,50.

Contactgegevens

VvE Beheer
de Alliantie VvE Diensten BV, Postbus 1178, 1200 BD HILVERSUM
Online portal MijnAlliantie

VvE's Kapelweg
VvE-beheerder: Mw. Leonieke den Otter, tel. 088-0023230, e-mail ldenotter@dealliantievvediensten.nl
Financieel beheerder: Mw. Saskia de Graaf, tel. 035-6551979, e-mail sdegraaf@de-alliantie.nl

VvE's Surinamelaan
VvE-beheerder: Dhr. Eric van der Meer, tel. 088-0023230, mob. 06-23219210, e-mail evandermeer@de-alliantie.nl
Financieel beheerder: Mw. Saskia de Graaf, tel. 035-6551979, e-mail sdegraaf@de-alliantie.nl

Woningstichting
de Alliantie, Heiligenbergerweg 60, AMERSFOORT, tel. 088 - 00 232 00
Online portal MijnAlliantie
Gebiedscoördinator: Mw. Everdien Donker, edonker@de-alliantie.nl
Beheerder Wonen: Mw. Trudy Kreijne, tkreijne@de-alliantie.nl

Reparaties

Reparatieverzoek indienen
Er spelen meerdere factoren mee bij een reparatieverzoek
 1. Bent u huurder, neem dan altijd contact op met de verhuurder (meestal Woningstichting De Alliantie, tel. 088-0023200, maar dit kan ook een particuliere verhuurder zijn).
  1. Heeft de klacht betrekking op een gemeenschappelijk deel van het complex, dan geeft de verhuurder uw klacht door aan de VvE.
  2. Als het gaat om een reparatieverzoek in uw eigen woning dan handelt de verhuurder het direct af
 2. Bent u eigenaar?
  1. Neem voor reparatieverzoeken in/aan de algemene ruimte/installaties contact op met De Alliantie VvE-diensten, tel 088-0023230
  2. Voor reparaties in uw eigen woning bent u zelf verantwoordelijk
 3. Bij een verstopt riool belt u met Van der Velden rioleringsbeheer Utrecht BV, 030-2610314
 4. Glasschade kunt u melden bij de AON glaslijn: 0800-0205090
 5. Is de stroom uitgevallen? Bel het storingsnummer van Stedin (de netbeheerder): 0800-9009
Reparatieverzoek indienen eigenaren (via VvE)
Reparatieverzoek indienen huurders (via woningstichting)

Handhaving

WijkBOA / Handhaving
Tel. 14-033

Wijkagent
Tel. 0900-8844

Onderhoud en service

Glazenwasser (€ 8 per keer)
Van der Linde Dienstverlening, tel. 06-11392955, e-mail info@vdld.nl, vdlclean@gmail.com of bergzuid@gmail.com.

Sleutels
Securiteit (voorheen De Sleutelspecialist), tel. 033-4220722

Naamplaatjes
Naamplaatjes kunt u bestellen via de verhuurder (voor huurders) of VvE-beheerder. Jemed, tel. 06-53671776

Afval

Afvalinzameling (ROVA)
Klantenservice (melden volle verzamelcontainer, afspraak maken grof afval), tel 033-4228500

Inzameldata minicontainers
Oud papier: elke 1e maandag van de maand
Restafval: om de week op donderdag
Groenafval: om de week op (de andere) donderdag
Zie voor de exacte data: http://afvalkalender.rova.nl

Verzamelcontainers
Aan de Arubalaan en Bonairelaan staan verzamelcontainers voor papier, plastic en glas.
Op de Bonairelaan staat ook een container voor kleding.

Kringloop
Kringloopcentrum Amersfoort, 033-4626969

Gemeente

Gemeente Amersfoort
Algemeen nummer: tel 14033 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
Meldpunt Woonomgeving (online)
Gebiedsbeheerder: Theo van Ziel
Wijkmanager: Niko Paap
Wijkwethouder: Fleur Imming
Wijkverkeersmedewerker: Koert-Jan de Groote

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen voor huurders en eigenaren
Vereniging Huurdersbelangen
VvE Belang
Vereniging Eigen Huis

Stichtingen voor en door bewoners
Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid
Stichting Woonklimaat Berg

Achtergrondinformatie

Over de wijk
Het gebied gelegen tussen de Surinamelaan, Arubalaan, Kapelweg en Bonairelaan is voor het grootste deel gebouwd in de jaren vijftig. Het werd ruimtelijk vorm gegeven door de Amersfoortse stedenbouwkundige ir. Arie Hendrik Rooimans. De uitbreiding op de Berg Zuid wordt gezien als een van de fraaiste werken van Rooimans. Kijkend vanaf de Amersfoortse Berg groepeerde hij 29 woonblokken zodanig dat het achterliggende gebied van de Gelderse Vallei via brede zichtlijnen waarneembaar bleef. Het plan werd in verschillende fasen gerealiseerd waarbij de stadsarchitecten David Zuiderhoek en Bart Linssen betrokken waren. De flatgebouwen bestaan uit drie en vier verdiepingen met zadeldaken, gesitueerd volgens de toen gangbare stedenbouwkundige uitgangspunten van de strokenbouw. In de eenduidige architectuur werd vooral aandacht besteed aan de bakstenen kopgevels die op de hoofdwegen zijn georiënteerd. Binnen het volume van de bouwblokken zijn balkons gerealiseerd. De openbare groenstructuur rond de flatgebouwen zorgde door de zichtlijnen voor een sterk ruimtelijk karakter, waarbij het groen in de directe nabijheid van de flats als ‘park’ is vormgegeven, terwijl het gebied dat verder van de bebouwing is gelegen meer als ‘bos’ kan worden getypeerd. Deze stedenbouwkundige opzet kreeg in de jaren vijftig nationale en internationale aandacht. De zorgvuldig ontworpen samenhang tussen bebouwing, stedenbouwkundige- en groenstructuur met de fraaie doorzichten, waren in 1988 aanleiding om het complex op de lijst van de gemeentelijke beschermde stadsgezichten te plaatsen. De zichtlijnen, die zorgden voor een sterk ruimtelijk karakter, dienen weer in ere te worden hersteld. Met name langs de Kapelweg dient het zicht vanaf de weg door het gebied heen gewaarborgd te worden.

Gemeentelijk stadsgezicht
Naast afzonderlijke beschermde panden, de monumenten en beeldbepalende panden, kennen we ook straten of wijken die, volgens de definitie, van belang zijn vanwege hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang.
We kennen in Amersfoort naast twee rijksbeschermde stadsgezichten (de historische binnenstad en een deel van het Bergkwartier), 14 gemeentelijke stadsgezichten waaronder de Surinamelaan en omgeving. Dit beschermde stadsgezicht is gelegen op de Berg bij het groengebied Klein Zwitserland. Surinamalaan e.o. is sinds 1988 een gemeentelijk stadsgezicht, en als volgt gemotiveerd:
Complex van grote betekenis als representant van een ruim opgezette wijk, ontworpen volgen de uitgangspunten van de CIAM en gegroepeerd op een thans bomenrijk terrein. De architectuur is kenmerkend voor de jaren vijftig.
Het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (afgekort tot CIAM) was een groot internationaal platform dat in de eerste helft van de 20e eeuw een grote stempel heeft gedrukt op het architectuur debat. Een van de belangrijkste ideeën die uit de CIAM voortkwamen was het idee van 'de functionele stad'. In de CIAM werden geplande steden gepropageerd, waarbij functies als wonen, werken en recreëren van elkaar gescheiden zijn.
De gemeentelijk stedenbouwkundige A.H. Rooimans tekende in samenspraak met stadsarchitect van Wageningen voor het ontwerp. Geïnspireerd door een uitbreidingswijk in Bazel ontstond het plan voor deze wijk. Rooimans maakte hierbij gebruik van het hoogteverschil van het terrein. Vanaf de Kapelweg circa vijf meter omhoog werd de Curacaolaan aangelegd en nog eens vijf meter hoger werd de Surimanelaan geprojecteerd. Deze wegen zijn aan noord- en zuidzijde ontsloten door de Bonairelaan en de Arubalaan. Hierdoor zijn er zichtlijnen ontstaan vanaf de hoger gelegen lanen. Om dit te versterken zijn de etagewoningen haaks op de lanen geprojecteerd, in zogenaamd strokenbouw. Door de bouwblokken haaks op de lanen te plaatsen ontstonden geen traditionele voor- en achterkanten. Daarmee verdween ook het onderscheid tussen openbaar en privégebied. Het gebied rondom de etagewoningen was volledige openbaar, en versterkte het idee dat men in het landschap woont.
Ook de architectuur van de etagewoningen is horizontaal geleed. De woningen aan de Curacaolaan zijn echter bewust gedraaid, om de ruimte af te baken. Aan de kopgevels gekeerd naar de weg is creatief aandacht aan het metselwerk gegeven.
De bouwmassa’s van de etagewoningen bestaan uit een souterrain waarin functies als bergingen en afvalopslag zijn ondergebracht. Hiermee blijft de ruimte tussen de etagewoningen open. Door de zorgvuldige plaatsing van de flats in strokenbouw is een evenwichtige afwisseling ontstaan tussen bebouwing en groen met fraaie doorzichten. Door deze oriëntatie kan zonlicht vrij toetreden in de woningen. De wijk trok na realisatie internationaal de aandacht.
De woningen aan de Surinamelaan en omgeving verkeren in relatief goede staat en worden ook zo onderhouden. Ook zijn de woningen qua architectuur vrij gaaf gebleven. Individueel zijn er echter ontwikkelingen te zien die de samenhang enigszins aantasten. De woningen zijn deels particulier eigendom en deels eigendom van woningcorporatie de Alliantie. De Alliantie verkoopt de woningen sinds enige tijd. Doordat de woningen voorheen in één hand werden beheerd en onderhouden was de eenheid van het complex lange tijd gegarandeerd. Deze eenheid is vanwege het behoud van de ruimtelijke en architectonische kwaliteiten van deze wijk van groot belang. Op initiatief van de Alliantie is daarom een overleg gestart, in eerste instantie met de gemeente, over de kwaliteiten van de wijk als geheel en over die van de individuele woningen. Dit met de intentie om bewoners van de wijk te attenderen op de bijzondere karakteristieken van deze wijk. De ‘vergunningplicht’ voor wijzigingen aan dit soort complexen is door de overheid versoepeld. Om te voorkomen dat individuele ingrepen de samenhang in de wijk verstoren is overleg en voorlichting hierover belangrijk. Bewustwording en draagvlak voor het gezamenlijk behoud van de kwaliteiten van gebouwen en wijk zijn daarbij het doel.
Naast de bouwregeling is voornamelijk het bestemmingsplan leidend in deze buurt. Dit laat weinig tot geen ruimte voor invulling van het openbare groengebied. Dit is natuurlijk ook niet wenselijk om verdichting en verrommeling van deze fraaie openbare ruimte te voorkomen.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden zijn voor aanpassingen of woningverbetering.
Bij de flatwoningen aan de Surinamelaan met oneven huisnummering, is in 2012 het exterieur gerenoveerd. Hierbij zijn isolerende maatregelen doorgevoerd als aan beglazing en dak. De bouwblokken aan de overzijde staan eveneens op het programma voor isolatie en woningverbetering. Een opvallend onderdeel van het plan is het plaatsen van een kozijn in een loggia ten behoeve van de vergroting en modernisering van de keuken. Deze ingreep is goed denkbaar als de eenheid gewaarborgd blijft door dit bij alle woningen gelijkvormig uit te voeren. (Bron: Jaaroverzicht Monumentenzorg 2012, Max Cramer, Sandra Hovens, Gerard Keijzer en Astrid van der Laarse)

Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht is als zodanig door de gemeenteraad aangewezen op 26 april 1988. Dit gebied is gelegen tussen de Surinamelaan, Arubalaan, Kapelweg en Bonairelaan en is voor het grootste deel gebouwd in de jaren vijftig. Vanaf de Amersfoortse Berg werden 29 woonblokken zodanig gegroepeerd dat het achterliggende gebied van de Gelderse Vallei via brede zichtlijnen waarneembaar bleef. De flatgebouwen bestaan uit drie en vier verdiepingen met zadeldaken, gesitueerd volgens de toen gangbare stedenbouwkundige uitgangspunten van de strokenbouw. In de eenduidige architectuur werd vooral aandacht besteed aan de bakstenen kopgevels die op de hoofdwegen zijn georiënteerd. Binnen het volume van de bouwblokken zijn balkons gerealiseerd. De openbare groenstructuur rond de flatgebouwen zorgde door de zichtlijnen voor een sterk ruimtelijk karakter, waarbij het groen in de directe nabijheid van de flats als 'park' is vormgegeven, terwijl het gebied dat verder van de bebouwing is gelegen meer als 'bos' kan worden getypeerd. De zorgvuldig ontworpen samenhang tussen bebouwing, stedenbouwkundige- en groenstructuur met de fraaie doorzichten, waren in 1988 aanleiding om het complex op de lijst van de gemeentelijke beschermde stadsgezichten te plaatsen.
De zichtlijnen, die zorgden voor een sterk ruimtelijk karakter, dienen weer in ere te worden hersteld. Met name langs de Kapelweg dient het zicht vanaf de weg door het gebied heen gewaarborgd te worden. Dit betekent: geen hoge, afsluitende heesterbeplanting langs het voetpad aan de Kapelweg. (Bron: Bestemmingsplan Berg - Utrechtseweg: 4.1 Ruimtelijk kader plangebied)

Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht is als zodanig door de gemeenteraad aangewezen op 26 april 1988. Dit gebied is gelegen tussen de Surinamelaan, Arubalaan, Kapelweg en Bonairelaan en is voor het grootste deel gebouwd in de jaren vijftig. Het werd ruimtelijk vorm gegeven door de Amersfoortse stedenbouwkundige ir. A.H. Rooimans. Kijkend vanaf de Amersfoortse Berg groepeerde hij 29 woonblokken zodanig dat het achterliggende gebied van de Gelderse Vallei via brede zichtlijnen waarneembaar bleef. Het plan werd in verschillende fasen gerealiseerd waarbij de stadsarchitecten D. Zuiderhoek en L.J. Linssen betrokken waren. De flatgebouwen bestaan uit drie en vier verdiepingen met zadeldaken, gesitueerd volgens de toen gangbare stedenbouwkundige uitgangspunten van de strokenbouw. In de eenduidige architectuur werd vooral aandacht besteed aan de bakstenen kopgevels die op de hoofdwegen zijn georiënteerd. Binnen het volume van de bouwblokken zijn balkons gerealiseerd. De openbare groenstructuur rond de flatgebouwen zorgde door de zichtlijnen voor een sterk ruimtelijk karakter, waarbij het groen in de directe nabijheid van de flats als ‘park’ is vormgegeven, terwijl het gebied dat verder van de bebouwing is gelegen meer als ‘bos’ kan worden getypeerd. Deze stedenbouwkundige opzet kreeg in de jaren vijftig nationale en internationale aandacht. De zorgvuldig ontworpen samenhang tussen bebouwing, stedenbouwkundige- en groenstructuur met de fraaie doorzichten, waren in 1988 aanleiding om het complex op de lijst van de gemeentelijke beschermde stadsgezichten te plaatsen. De zichtlijnen, die zorgden voor een sterk ruimtelijk karakter, dienen weer in ere te worden hersteld. Met name langs de Kapelweg dient het zicht vanaf de weg door het gebied heen gewaarborgd te worden. (bron: Toetsingskader beschermd stadsgezicht behorend bij de regels van Bestemmingsplan Berg - Utrechtseweg)

Beheerder van deze pagina
Peter Scheffer, webmaster@kapelweg-amersfoort.nl

Foto achtergrond
Burgemeester Hermen Molendijk bij de vijfde flat aan de Kapelweg - nrs. 169 t/m 179 (Foto: Willem van Dam, ca. 1960)